Soldier Of Fortune Team

Version Française

 

Huishoudelijk Reglement (H.R.)

Team

Fair play, sympathiek zijn en actief aan het leven van het team deelnemen.

  Huishoudelijk Reglement (H.R.) Team Fair play, sympathiek zijn en actief aan het leven van het team deelnemen.
 1. De wet en het H.R. naleven.
 2. Elke inschrijving betekent het aanvaarden van het H.R. in zijn integraliteit zonder enige uitzondering noch nuance.
 3. Elke inschrijving betekent het aanvaarden van het Charter 'Airsoft Alliantie Belgi' in zijn integraliteit zonder enige uitzondering noch nuance.
 4. Wij reserveren ons het recht om ieder zonder enige rechtvaardiging te aanvaarden of te weigeren.
 5. Elke kandidaat tot het lidmaatschap heeft recht op 2 tests, ingevolge hiervan zal hij moeten beslissen al dan niet deel uit te maken van het team (behalve uitzonderlijke vraag die door D.W.Z wordt aanvaard).
 6. De toegang tot het terrein bedraagt 5 euro per zitting, aftrekbaar van de eerste bijdrage indien toetreding.
 7. Na de 2 tests, zal de kandidaat de jaarlijkse bijdrage betalen.
 8. De minderjarigen vanaf 12 jaar worden geduld mits schriftelijke vergunning van de ouders en na onderhoud met n van hen.
 9. Zij blijven echter volledig onder hun verantwoordelijkheid.
 10. In geen enkel geval zullen de groep of de organisatoren verantwoordelijk gesteld worden voor wat dan ook.
 11. Voor iedere activiteit is de aanwezigheid van minstens n meerderjarig lid vereist. Als dit niet het geval is, wordt bovenvernoemde activiteit geannuleerd.
 12. Ongeacht de datum inschrijving, wordt het lid aangesloten bij A.A.B indien ouder dan 16 jaar of verzekerd indien minder dan 16 jaar (werking in kalenderjaren).
 13. De betaling van de bijdragen zal uitsluitend door bankoverschrijving op de rekening gebeuren.
 14. De jaarlijkse bijdrage zal, uiterlijk, op 31 december voor moeten betaald worden voor het geheel van het daarop volgend jaar(werking in kalenderjaren).
 15. Door een familiale verzekering gedekt zijn.
 16. Het bewijs ervan leveren binnen de maand die de inschrijving volgt het eerste jaar, of vr de eerste deelname aan een partij
 17. De volgende jaren, vr eind januari.
 18. Na een proefperiode van 6 maanden, zal de kandidatuur van de sollicitant onderworpen worden aan de goedkeuring van de raad van beheer, waarna hij, als deze aanvaard wordt, het statuut van "aangesloten lid" zal verkrijgen.
 19. Aangezien onze leden, via het team, aangesloten zijn bij de A.A.B, derhalve, in eerste lidmaatschap in laatstgenoemde, die prioritair zal blijven voor alle activiteiten of gebeurtenissen die van ver of van kortbij te maken hebben met de praktijk van airsoft.
 20. De leden vertegenwoordigen het team, zij dragen er de kledij van op het terrein, ter gelegenheid van gebeurtenissen aan dewelke zij deelnemen of waarin het team betrokken is.
 21. De kledij van het team wordt in de bijlagen beschreven.
 22. Elk lid moet zich, vanaf zijn inschrijving van zijn materiaal voorzien, en dit volgens de richtlijnen en binnen de termijnen gespecificeerd in de bijlagen.
 23. Het materiaal dat door het team wordt uitgeleend, moet als "goede huisvader" behandeld worden, elk verlies of gedeeltelijke vernieling zullen in hun integraliteit moeten terugbetaald worden.
 24. De leden zijn verplicht hun lidkaart voor te leggen bij elke vordering van de verantwoordelijken van de organisaties die ons ontvangen.
 25. Ieder lid of kandidaat lid die een vriend of een familielid wil uitnodigen, moet van te voren hiervoor de toelating vragen aan n van de leden van de raad van beheer.
 26. Ieder lid of kandidaat lid die de toelating gekregen heeft een vriend of een familielid uit te nodigen, moet deze inlichten over de regels die van toepassing zijn en zal er persoonlijk voor zorgen deze regels te laten eerbiedigen.
 27. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn handelingen.
 28. Elk verbruik van alcohol of drugs is uitdrukkelijk verboden.
 29. Noch godsdienst, noch politiek.
 30. Respect jegens de anderen, de lokaties waar wij ontvangen worden,de fauna en de flora.
 31. In geen enkel geval, zal het team verantwoordelijk gehouden worden voor een ongeval of incident dat zich zou voordoen buiten en op het traject naar de activiteiten, hetzelfde geldt in geval van verlies of diefstal van eender welk materiaal.
 32. Diefstal, vandalisme, enz. zullen bestraft worden met uitsluiting en zullen aanleiding geven tot een klacht in de vereiste vorm die zal worden neergelegd bij de bevoegde instanties.
 33. Het team zal in geen enkel geval de verantwoordelijkheid dragen voor, uit eigen hoofde, begane feiten door gesoleerde personen of groepen.
 34. Gevaarlijke, associale of uitdagende houdingen en gedrag worden niet aanvaard.
 35. Elk gedrag, initiatief, inmenging, mondelinge methode of bedekte toespeling vanwege een lid of een kandidaat lid, die tot de kritiek of de waardevermindering van de achtenswaardigheid van het team kan leiden, alsmede alle onbezonnen houdingen, zullen worden bekeurd met mogelijkheid tot blaam of uitsluiting.
 36. Wanneer een probleem opduikt, zich tot n van de verantwoordelijken richten.
 37. De verantwoordelijken letten op de goede naleving van het reglement en zijn gerechtigd om de nodige maatregelen en beslissingen te nemen in functie van de omstandigheden (blaam, uitsluiting).
 38. De raad van beheer zal zich over de gevallen van ernstige nalatigheid uitspreken tijdens eerstvolgende vergadering. Zijn beslissing zal zonder mogelijkheid tot beroep zijn.
 39. Elke nalatigheid aan dit H.R.zal bestraft worden.
 40. Een uitsluiting kan, volgens het geval, tijdelijk of definitief zijn.
 41. In geen enkel geval zal de bijdrage, bij ontslag of uitsluiting van een lid, terugbetaald worden.
 42. De vermelde tarieven en de prijzen zijn enkel ter informatie. Zij kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, gewijzigd worden en dit in functie van de noodzaak.
 43. De recentste uitgave van dit reglement heeft de overhand over vorige (uitgave 01/2010).

 

Veiligheid

 1. In geen enkel geval is het toegestaan zijn schutbril binnen de spelzone af te nemen.
 2. Buiten de spel- of testzone moet de veiligheidspal van de replieken in stand 'veiligheid' staan.
 3. Bij verplaatsing, moeten zij naar een 'NIET- GEVAARLIJKE' richting georiënteerd zijn (loop naar beneden).
 4. De lader moet uitgetrokken worden en geen enkele balletje mag zich in de kamer bevinden.
 5. Buiten de spelzone, is de enige plaats waar het toegestaan is om te laden en de replieken te gebruiken, de testzone en dit enkel in de richting van de schijven.
 6. Het dragen van oogbeschermers is verplicht binnen de testzone.
 7. Het blindelings schieten,alsook naar het hoofd moet vermeden worden.

Maximumkracht van de replieken en minimaal toegelaten schietafstand:

Type
Max. Kracht
Tolerantie
Min. Afstand
AEG
350
15
5
AEG geblokkeerd in semi
400
5
5
Sniper en Bolt
450
0
15
Vuistreplieken
350
10
5
Gaz en Spring
5
Kracht gemeten in FpS met balletjes van 0,20g. -1FpS = 33cm/sec - minimale schietafstand in meter

 

Materiaal

Verplicht: + 14 - 14
Gesloten oogbescherming. Hoofdbescherming die de oren insluit :
volledige aangezichtsbescherming + helm swat
paint-ballbescherming + hoofddeksel
volledige aangezichtsbescherming + hoofddeksel met oorbescherming
Kledij van het Team binnen de 3 maanden die de inschrijving volgen of voor elke deelname met andere teams of spelers van buitenuit.
Afbreekbare balletjes.

Sterk aanraden: Gezichtsmasker.
Helm.

Verboden: Reële wapens en munities, blanke wapens.
Rotjes en andere explosieven evenals rookverwekkers (behalve zo voorzien in het scenario).
De replieken die een hogere kracht hebben dan de waarden die in de hierboven beschreven tabel worden aangegeven (inclusief toleratiegrens).
(marge de tolérance comprise).
Metalen knikkers.
In geen enkel geval mogen de replieken zichtbaar zijn op de openbare weg.
Zij moeten in een zak of een koffer vervoerd worden.

 

Spel

 1. Zich op tijd inschrijven.
 2. Verwittigen in geval van verhindering.
 3. De replieken voorleggen aan de speedmetercontrole bij elk verzoek van de organisatoren.
 4. De oogbeschermers voorleggen, voor test, bij elk verzoek van de organisatoren.
 5. Verplichte briefing.
 6. De scenario's en regels, die door de organisatoren worden bepaald, naleven.
 7. Uw tegenstanders, partners, scheidsrechters evenals de organisatoren eerbiedigen.
 8. Niet op de dieren schieten.
 9. De vegetatie niet vernietigen of beschadigen.
 10. Blijk van fair play geven, geen gebruik maken van noch geweld, noch agressief gedrag, noch bedrog.
 11. Niet op de niet-spelers (blauwe helm) schieten.
 12. Niet op een speler 'OUT' schieten (oranje vlaggetje).
 13. Geen niet-speler of een speler 'OUT' als scherm gebruiken.

 

 

Onthaal

Team

Reglement

Terrein

Galerij

Contact

Forum

Videos

Mailing-liste

Links

Webmaster
DTh